ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ на кампанията “Колело на късмета”

      1. Организатор на кампанията и официални правила

Онлайн кампанията “Колело на късмета” накратко по-долу наречена „Кампанията“, се организира от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 115271421, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Панчо Владигеров №51, вх.В, офис 4, наричано по-долу „Организатор” или „Аладин фуудс“ ООД.

Цел на Кампанията –  да популяризира онлайн платформата на „Аладин фуудс“ ООД, предлагаща услугата доставки по домовете.

Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила, наричани „Официални Правила“ и/или „Правила“ и/или „Общи условия“. С участието в Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на Кампанията.

 1. Участници в кампанията

2.1. Участник в Кампанията е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене на територията на Република България, което отговаря на и е изпълнило изискванията на настоящите Общи условия.

2.2. Служители на и свързани лица с „АЛАДИН ФУУДС” ООД, рекламните агенции и лицата, свързани с организацията и провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) нямат право да участват в Кампанията.

2.3. В играта участват САМО клиенти, които са направили онлайн  поръчка през онлайн платформата – www.aladinfoods.bg. Покупка от обектите, извършващи дейност под марката Aladin foods не поражда право на участие в Кампанията.

 1. Период на Кампанията

Периодът за Кампанията е от 10:00 часа на 04 септември  2023 г. до 23:59 часа на 30 септември 2023 г., включително или до изчерпване на наградите. Поръчка, направена преди или след периода на кампанията, посочен в настоящата точка не обвързва Организатора с Правилата.

 1. Територия на провеждане и Механизъм на Кампанията

4.1. Кампанията се провежда на портала за доставки www.aladinfoods.bg и е валидна за територията на България.

Всеки участник, който отговаря на и е спазил условията за участие в настоящите Официални правила на Кампанията има шанса да спечели награда/и от изброените по- долу в т.5.

4.2. За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да:

 • да направи онлайн поръчка през aladinfoods.bg, т.е участието в Кампанията е обвързано с покупка през онлайн магазина.
 • да се запознае и да се съгласи с настоящите Правила на играта, достъпни на aladinfoods.bg/igra и с Политиката за поверителност на Организатора, достъпна на www.aladinfoods.bg.
 • Да попълни формата за регистрация на адрес – aladinfoods.bg/igra. Участникът трябва да попълни следните данни: име, имейл и телефонен номер и да натисне бутона “Регистрирай се”, след което ще бъде препратен към колелото на късмета.

4.3. Участието в Кампанията чрез онлайн поръчка (т.е. изпълнението на горните условия) се извършва по следния начин: желаещият да участва в Кампанията следва да постави в количката избраните от него продукти, и ако няма регистрация в сайта – да попълни своите данни (имена, адрес, начин на плащане), да се съгласи с Правилата и условията за използване на Aladin Foods доставки/ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦАТА www.aladinfoods.bg (наричани накратко Условията на онлайн продажби), публикувани на сайта, да натисне бутон “Изпрати поръчка”, с което поръчката се смята за направена и се стартира обработването й. След приключване на поръчката се появява прозорец – банер (Pop up), в който се съобщава следното:

Вашата поръчка е изпратена успешно!

Завърти Колелото на късмета и участвай за една от 8 000 награди!

Бутон “Участвай сега “

От 04 септември до 30 септември 2023 г., можеш да участваш със завъртане на колелото, веднъж на 24 часа, след завършване на поръчка!

При натискане на бутона “Участвай сега” клиентът се препраща с линк към  настоящата игра – изображение на визия с наградите. След натискане на бутона на този екран с текст „Регистрирай се и завърти колелоло“, Участникът се насочва към линк с регистрационна форма, включваща следните данни – име, телефон и електронен адрес, както и отметка  в чек бокс, че участникът е запознат и е съгласен с настоящите Правилата на играта и Политиката на поверителност. С натискане на бутон “Регистрирай се” Колелото на късмета се завърта след което се спира на едно от 8 – те полета върху него, с изписани видовете награди, които Участникът може да спечели и едно поле „Опитай пак“. В момента на спиране на колелото в даден сектор, на екрана се изписва текст, съдържащ вида на спечелената награда (в случай, че стрелката попадне в някой от секторите с изброените награди). След попадане на зелената стрелка в сектор на някоя от видовете награди, спечелилият Участник ще получи имейл с допълнителна подробна информация, за наградата и за начина, по който същата може да бъде използвана, ако е код за отстъпка и за начина, по който може да бъде получена, ако е предметна награда. Представител на организатора, допълнително ще се свърже с Участника чрез телефонно обаждане за уточняване на детайли във връзка с получаване на предметните награди в удобно на спечелилия участник време.

4.4. Както е посочено по- горе, за да участва в играта, клиентът трябва да направи онлайн поръчка на адрес www.aladinfoods.bg, а за да направи последната, съгласно Правилата и условията за използване на Aladin Foods доставки, публикувани на сайта, е необходимо да поръча продукти на минимална стойност, както следва:

За гр. София  – минимална стойност на поръчката в продукти е 10.00 лева.

За гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Русе – минимална стойност на поръчката в продукти е 10.00 лева.

За гр. Велико Търново, гр. Стара Загора и гр. Перник  – минимална стойност на поръчката в продукти е 10.00 лева.

За гр. Ямбол, гр. Хасково, гр. Благоевград, гр. Търговище, гр. Разград и гр. Шумен – минимална стойност на поръчката в продукти е 7.00 лева.

Т.е. участието в играта е обвързано с покупка на минимална стойност, посочена по- горе.

Посочените минимални стойности включват единствено стойността на поръчаните продукти (без стойността на услугата за доставка на продуктите, или други). В тази връзка, с участието си в Кампанията всеки участник се съгласява, че е възможно да бъдат начислени допълнителни суми за извършване на доставката (транспорта) на поръчката, съгласно условията за онлайн продажби, публикувани на сайта.

За целите на Кампанията, се уточнява, че онлайн поръчки се изпълняват единствено в градовете, както следва: гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Русе, гр. Велико Търново, гр. Стара Загора, гр. Перник, гр. Ямбол, гр. Хасково, гр. Благоевград, гр. Търговище, гр. Разград и гр. Шумен.

4.5. Всеки желаещ може да участва в играта всеки ден, но не по-често от веднъж на 24 часа (т.е. веднъж в рамките на деня), през периода на провеждане на Кампанията. Всеки участник може да направи по 1 (един) брой завъртания на колелото на ден, за всеки ден от Кампанията.

4.6. Всеки участник има възможност да спечели 1 (една) награда на ден или максимум  27 (двадесет и седем) награди общо за целия период на Кампанията. С едно завъртане на Колелото, може да бъде спечелена една от описаните по – долу в Правилата награди. При завъртане на Колелото съществува вероятност да не се спечели награда. Втора и последващи поръчки, осъществени в рамките на един календарен ден не дават допълнителни възможности за завъртане на Колелото.

 1. Награди:

Всеки участник, изпълнил изискванията на т.4.2. по- горе, и завъртял колелото на късмета на www.aladinfoods.bg/igra може: да спечели награда отстъпка от следваща онлайн покупка (i), предметна награда (ii) или да не спечели награда (iii).

Моментни награди 

5.1.2 Моментните награди, са както следва:

– еднократен Код за отстъпка от 10% (десет процента) при следваща онлайн поръчка от сайта на „Аладин фуудс“ ООД на www.aladinfoods.bg. Срок на валидност на кода за отстъпка – 30 октомври 2023 г., включително. За периода на Кампанията се предоставят 5 000 броя кодове за отстъпки за посочения процент.

– еднократен Код за отстъпка от 30% (тридесет процента) при следваща онлайн поръчка от сайта на „Аладин фуудс“ ООД на www.aladinfoods.bg. Срок на валидност на кода за отстъпка – 30 октомври 2023 г., включително. За периода на Кампанията се предоставят 20 броя кодове за отстъпки за посочения процент.

1 код за отстъпка, даващ право на ползване на отстъпка на обща за стойност от 300 (триста) лева при следващи онлайн поръчки от сайта на „Аладин фуудс“ ООД на www.aladinfoods.bg. Кодът дава право на ползване на отстъпка на стойност от 20 (двадесет) лева при следващи 15 (петнадесет) на брой онлайн поръчки, т.е кодът дава право 15 (петнадесет) пъти (при следващи 15 поръчки) да се използва отстъпка на стойност 20 (двадесет) лева. Срок на валидност на кода за отстъпка – 31 декември 2023 г., включително. В случай, че при използване на кода сумата на някоя от направените поръчки е по-висока от стойността му (т.е. по – висока е от 20 лева), то разликата се доплаща от клиента – участник в кампанията.

Остатъчна стойност от кода за отстъпка, ако има такава след изтичане на срока на валидност, не се възстановява и не се прихваща от бъдещи поръчки, като правото на ползване на кода се погасява.

– еднократен Код за отстъпка от 15 % (петнадесет процента) при покупка от сайта на фирма „Мони трейд“ ООД на www.moni.bg. Срок за валидност на кода за отстъпка – 31 декември 2023 г., включително. За периода на Кампанията се предоставят 3 000 броя кодове за отстъпки за посочения  процент.

Кодовете, чрез които може да се ползва отстъпката ще бъдат изпратени на спечелилия ги участник на имейла, посочен в регистрационната форма.

Всеки код за отстъпка при онлайн поръчка от сайта на „Аладин фуудс“ ООД на www.aladinfoods.bg може да бъде използван при следваща поръчка като непосредствено преди завършването й, в поле „Код за отстъпки“ се натисне бутона Приложи. Отстъпката може да се ползва при заплащане на стойността на поръчка в брой и чрез карта. Кодът за отстъпка на „Аладин фуудс“ ООД не важи при покупка на място, в обектите на „Аладин фуудс“ ООД, а  само при поръчка чрез сайта https://aladinfoods.bg.

Всеки код за отстъпка при онлайн поръчка от сайта на „Мони трейд“ ООД на www.moni.bg може да бъде използван при онлайн поръчка като непосредствено преди завършването й, в поле „Промо код“ се натисне бутона „Приложете кода“. Отстъпката може да се ползва при заплащане на стойността на поръчка в брой и чрез карта. Кодът за отстъпка на „Мони трейд“ ООД не важи при покупка на място, в обектите на дружеството, а  само при поръчка чрез сайта www.moni.bg. Всеки участник се съгласява с обстоятелството, че за да ползва наградата – отстъпка при покупка от сайта на фирма „Мони трейд“ ООД на www.moni.bg следва да се съгласи с Общите условия за ползване на интернет магазин на „Мони трейд“ ООД, публикувани на сайта, както и да следва стъпките и изпълни условията, указани в сайта за покупката на желаните продукти.

5.1.2. Спечелен код за отстъпка от следваща доставка, не е валиден и не може да се ползва заедно с други промоции, както и заедно с друг код същия вид или друг вид.

5.1.3. Със спечелен код за отстъпка при следваща покупка на стойност определен процент,  посочен по- горе в Правилата,  може да се ползва отстъпка, равняваща се на сума до 600 лева.

Предметни награди

5.2. Предметните награди, са както следва:

1 (един) брой велосипед ALLOY 27.5“ BTW

2 (два) броя хладилници ELITE BCC-9100G

1 (един) брой барбарон.

 1. Получаване на Наградите

6.1. Спечелването на наградите е на случаен принцип и се узнава от участника след завъртане на Колелото на късмета. Участникът печели наградата, посочена в сектора, в който стрелката на колелото спре. В случай, че стрелката спре в сектора „Опитай пак“, Участникът не печели награда.

6.2. След спечелване на награда Отстъпка от следваща доставка, Участникът ще получи електронно съобщение, на имейла посочен в регистрационната форма, в рамките на един час от своето участие, в който ще бъде изписан кодът, който следва да бъде въведен при следваща покупка, за да бъде използвана отстъпката.

6.3. След спечелване на предметна награда, Участникът ще получи електронно съобщение, на имейла посочен в регистрационната форма, в рамките на един час от своето участие, с допълнителна подробна информация, за наградата. Представител на организатора ще се свърже лично със спечелилия участник и чрез обаждане на телефонния номер, посочен в регистрационната форма за уточняване на условията – времето, мястото и начина на получаването на наградата. В случай, че въпреки направените опити, Организаторът не успее да се свърже с Участника чрез телефонно обаждане и ако Участникът не се свърже с организатора на телефон 070044744,  в срок от 7 (седем) работни дни, от деня на спечелване на наградата, участникът губи право да я получи. Участникът губи правото да получи наградата и в случай че откаже да я получи и/или не оказва необходимото на организатора съдействие за предаване на наградата.

6.4. Спечелилият предметна награда трябва да представи на Организатора следните данни, които са необходими за получаването й: три имена, телефон, адрес за доставка, ЕГН (с оглед осчетоводяване на предоставянето на наградата), други данни, ако с оглед обстоятелствата са необходими за предоставяне на предметната награда.

6.5. Предметните награди  се получават лично от Участника, чрез доставчик на куриерски услуги, или друг транспорт на Организатора, след предварително договорен адрес на територията на страната и ден на доставка, като при връчване на наградата Участникът подписва приемо – предавателен протокол. Преди получаване на Наградата печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на лична карта. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница за куриерската услуга или подписване на протокол за предаване на предоставена награда.

Участник, който не е бил намерен при посещение на адреса, който е посочен за получаване на наградата или с когото представител на „Аладин фуудс“ ООД не е могъл да се свърже и ако Участникът не се свърже с организатора на телефон 070044744, съгласно посоченото в настоящите правила, той губи правото си да получи наградата.

6.6. Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

6.7. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърляно на трети лица.

 1. Отговорности

7.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че Награда не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност съответния Участник да се идентифицира, и/или да получи Наградата в определените срокове, както и в случай че наградата не бъде получена, поради причини, които се дължат на Участника б) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, независещи пряко от Организатора, в) за непредоставяне на Награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи, г) при дисквалифициране на участник при условията на настоящите Правила, д) при технически проблеми във връзка с поддръжката на сайта на www.aladinfoods.bg.

7.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за участие или да се предостави Наградата, в случай че Участникът е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност, в случай на затруднения или невъзможност за участие в играта поради технически проблеми, в това число, но не само срив на информационната система, техническа неизправност, неуспешни опити за достъп до интернет и други.

7.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с участието в Кампанията и с използването на спечелената награда. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от Наградата, както и за други вреди и пропуснати ползи, във връзка с участието в Кампанията. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за дефекти, включително не носи гаранционна отговорност за предоставената награда. Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинени от доставчици на куриерски услуги.

7.4. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име с коректни данни.

7.5. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и други. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

7.6. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на която се провежда Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

7.7. Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

7.8. Всички разходи на Участника във връзка с участието му в играта са за негова сметка.

7.9. Участници, които не спазват Правилата, вкл. използват забранени средства при участието си в Играта (напр. вируси, троянски коне, хакерски софтуер и др.), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като в този случай Участниците губят правото на спечелена награда, в случай че са придобили такова право.

 1. Деклариране на наградите:

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10 % са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се внася от Организатора.

Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

8.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ и данъчното третиране на наградата при получаване на предметна награда, спечелилият Участник доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни, включително три имена и ЕГН, за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. В случай, че Участникът не предостави необходимите лични данни, в резултат на което за организатора е невъзможно да връчи наградата, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената предметна награда.

 1. Лични данни

9.1. Участникът представя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и за получаване на Наградата, лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и ЕГН (последните две се предоставят от спечелилите предметна награда). Данните ще се обработват с цел участието в кампанията, идентификация на лицето, което има право да получи Награда, за установяване на контакт с печеливш Участник, за получаване на Наградата, за обявяване на печеливш участник на страницата на Организатора, за данъчното третиране на спечелената награда. Данните няма да бъдат използвани за различни цели от посочените в предходното изречение. Всички лични данни, които са свързани с получаването на награда се съхраняват от Организатора в рамките на законоустановения 10 годишен срок, свързан с осчетоводяване на наградите. Всички други данни (ако има такива) се съхраняват от Организатора за срок от 2 (два) месеца след датата на приключване на кампанията Колело на късмета. В случай, че на печелившият участник са направени фотографии, то тези носители ще бъдат съхранявани за срок от 2 (две) години.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, на настоящите Правила и на Политиката за поверителност на Организатора, публикувана на www.aladinfoods.bg. Преди да участва в Кампанията всяко лице следва да се запознае с посочената политика.

Всеки участник има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни във връзка с участието му в играта, във всеки момент. За целта, Участникът трябва да изрази това в електронно писмо на адрес: marketing@aladin.bg. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие  в Кампанията. Всеки участник има право по всяко време да поиска коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни, като заяви желанието си до Организатора на посочения имейл.

В допълнение, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

С участието си в Кампанията участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни с описаното в настоящите Правила по отношение на обработката на личните данни, за целите на Кампанията и се съгласяват с Политиката за поверителност на Организатора. При противоречие между двата документа, се прилагат настоящите Правила.

9.3. Организаторът има право да популяризира Кампанията и да публикува визуален материал или информация за Кампанията и спечелените награди в социалните мрежи (Facebook, YouTube и Instagram), включително да публикува и три имена на печеливш участник на Страницата на Организатора aladinfoods.bg. Печелившите Участници приемат да бъдат снимани, с рекламен характер, като изображенията бъдат публикувани на официалната страница на организатора, без да получават възнаграждение или обезщетение за това.

 1. Други условия.

10.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на „Аладин Фуудс“ ООД или друг по- късен момент изрично посочен в тях. Организаторът не е длъжен да изпраща уведомление по друг начин, освен чрез посоченото по- горе публикуване на изменените Правила.

10.5.  Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията на следния електронен адрес: marketing@aladin.bg. Анонимни жалби и сигнали не се приемат и разглеждат от Организатора.

10.6.  Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 070044744 или www.aladinfoods.bg.

10.7. Недействителността на отделни текстове на Правилата не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

10.8. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

10.9. Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 1. Съхранение на Правилата

Правилата на Кампанията са достъпни през целия период на Кампанията на уебсайта на „Аладин фуудс“ ООД – aladinfoods.bg/igra.

С включването си в Кампанията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.